Sistem Bahasa

  

                   Pengenalan
 
"SISTEM BAHASA"Sistem bahasa  memaparkan peraturan berbahasa yang bersistem yang perlu dipelajari.  Justeru, ianya amat penting bagi meningkatkan keterampilan berbahasa di kalangan anak murid kita.  Oleh itu, memahami asas-asas tatabahasa dalam sistem bahasa dalam diri setiap murid perlu untuk meningkatkan kemahiran berbahasa.  Sehubungan itu, keterampilan berbahasa dapat meningkatkan imej dan kualiti sebagai modal insan yang bakal  merencanakan usaha memartabatkan penggunaan Bahasa Malaysia yang  betul pada masa sekarang dan masa hadapan.
 
Cabang dalam Sistem Bahasa
 

Sistem Bahasa
Morfologi (Golongan Kata)
Kata nama
-Kata nama am
-Kata nama khas
-Kata ganti nama


Kata kerja
-Kata kerja transitif
-Kata kerja tidak transitif


Kata adjektif


Kata tugas
-Kata hubung
-Kata pembenar
-Kata seru
-Kata perintah
-Kata tanya
-Kata arah
-Kata bantu
-Kata bilangan
-Kata naïf
-Kata pemeri
-Kata penegas
-Kata penguat
-Kata sendi nama


Pembentukan Kata
Kata tunggal


Kata majmuk


Kata ganda
-Gandaan penuh
-Gandaan separa
-Gandaan berentak


Kata berimbuhan
-Imbuhan awalan
-Imbuhan akhiran
-Imbuhan apitan
-Imbuhan sisipan
-Imbuhan pinjaman


Sintaksis (Ayat)
Ayat dasar


Binaan ayat
-Ayat tunggal
-Ayat majmuk


Jenis ayat
-Ayat penyata
-Ayat Tanya
-Ayat perintah
-Ayat seruan


Ragam ayat
-Ayat aktif
-Ayat pasif


Cakap ajuk dan cakap pindah


Penanda wacana


Hukum DM


Peribahasa
Simpulan bahasa


Penjodoh Bilangan


Polisemi


Bandingan Semacam


Sinonim


Antonim


Tanda Baca


Kata Hampir Sama Makna


Gelaran

 


Tiada ulasan:

Catat Ulasan